سفر حزقيال - الأصحاح 16 | Hebrew Old Testament (Tanach)

 • 1. ויהי דבר־יהוה אלי לאמר׃
 • 2. בן־אדם הודע את־ירושׁלם את־תועבתיה׃
 • 3. ואמרת כה־אמר אדני יהוה לירושׁלם מכרתיך ומלדתיך מארץ הכנעני אביך האמרי ואמך חתית׃
 • 4. ומולדותיך ביום הולדת אתך לא־כרת שׁרך ובמים לא־רחצת למשׁעי והמלח לא המלחת והחתל לא חתלת׃
 • 5. לא־חסה עליך עין לעשׂות לך אחת מאלה לחמלה עליך ותשׁלכי אל־פני השׂדה בגעל נפשׁך ביום הלדת אתך׃
 • 6. ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי׃
 • 7. רבבה כצמח השׂדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שׁדים נכנו ושׂערך צמח ואת ערם ועריה׃
 • 8. ואעבר עליך ואראך והנה עתך עת דדים ואפרשׂ כנפי עליך ואכסה ערותך ואשׁבע לך ואבוא בברית אתך נאם אדני יהוה ותהיי לי׃
 • 9. וארחצך במים ואשׁטף דמיך מעליך ואסכך בשׁמן׃
 • 10. ואלבישׁך רקמה ואנעלך תחשׁ ואחבשׁך בשׁשׁ ואכסך משׁי׃
 • 11. ואעדך עדי ואתנה צמידים על־ידיך ורביד על־גרונך׃
 • 12. ואתן נזם על־אפך ועגילים על־אזניך ועטרת תפארת בראשׁך׃
 • 13. ותעדי זהב וכסף ומלבושׁך שׁשׁי ומשׁי ורקמה סלת ודבשׁ ושׁמן אכלתי ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה׃
 • 14. ויצא לך שׁם בגוים ביפיך כי כליל הוא בהדרי אשׁר־שׂמתי עליך נאם אדני יהוה׃
 • 15. ותבטחי ביפיך ותזני על־שׁמך ותשׁפכי את־תזנותיך על־כל־עובר לו־יהי׃
 • 16. ותקחי מבגדיך ותעשׂי־לך במות טלאות ותזני עליהם לא באות ולא יהיה׃
 • 17. ותקחי כלי תפארתך מזהבי ומכספי אשׁר נתתי לך ותעשׂי־לך צלמי זכר ותזני־בם׃
 • 18. ותקחי את־בגדי רקמתך ותכסים ושׁמני וקטרתי נתתי לפניהם׃
 • 19. ולחמי אשׁר־נתתי לך סלת ושׁמן ודבשׁ האכלתיך ונתתיהו לפניהם לריח ניחח ויהי נאם אדני יהוה׃
 • 20. ותקחי את־בניך ואת־בנותיך אשׁר ילדת לי ותזבחים להם לאכול המעט מתזנתך׃
 • 21. ותשׁחטי את־בני ותתנים בהעביר אותם להם׃
 • 22. ואת כל־תועבתיך ותזנתיך לא זכרתי את־ימי נעוריך בהיותך ערם ועריה מתבוססת בדמך היית׃
 • 23. ויהי אחרי כל־רעתך אוי אוי לך נאם אדני יהוה׃
 • 24. ותבני־לך גב ותעשׂי־לך רמה בכל־רחוב׃
 • 25. אל־כל־ראשׁ דרך בנית רמתך ותתעבי את־יפיך ותפשׂקי את־רגליך לכל־עובר ותרבי את־תזנתך׃
 • 26. ותזני אל־בני־מצרים שׁכניך גדלי בשׂר ותרבי את־תזנתך להכעיסני׃
 • 27. והנה נטיתי ידי עליך ואגרע חקך ואתנך בנפשׁ שׂנאותיך בנות פלשׁתים הנכלמות מדרכך זמה׃
 • 28. ותזני אל־בני אשׁור מבלתי שׂבעתך ותזנים וגם לא שׂבעת׃
 • 29. ותרבי את־תזנותך אל־ארץ כנען כשׂדימה וגם־בזאת לא שׂבעת׃
 • 30. מה אמלה לבתך נאם אדני יהוה בעשׂותך את־כל־אלה מעשׂה אשׁה־זונה שׁלטת׃
 • 31. בבנותיך גבך בראשׁ כל־דרך ורמתך עשׂיתי בכל־רחוב ולא־הייתי כזונה לקלס אתנן׃
 • 32. האשׁה המנאפת תחת אישׁה תקח את־זרים׃
 • 33. לכל־זנות יתנו־נדה ואת נתת את־נדניך לכל־מאהביך ותשׁחדי אותם לבוא אליך מסביב בתזנותיך׃
 • 34. ויהי־בך הפך מן־הנשׁים בתזנותיך ואחריך לא זונה ובתתך אתנן ואתנן לא נתן־לך ותהי להפך׃
 • 35. לכן זונה שׁמעי דבר־יהוה׃
 • 36. כה־אמר אדני יהוה יען השׁפך נחשׁתך ותגלה ערותך בתזנותיך על־מאהביך ועל כל־גלולי תועבותיך וכדמי בניך אשׁר נתת להם׃
 • 37. לכן הנני מקבץ את־כל־מאהביך אשׁר ערבת עליהם ואת כל־אשׁר אהבת על כל־אשׁר שׂנאת וקבצתי אתם עליך מסביב וגליתי ערותך אלהם וראו את־כל־ערותך׃
 • 38. ושׁפטתיך משׁפטי נאפות ושׁפכת דם ונתתיך דם חמה וקנאה׃
 • 39. ונתתי אותך בידם והרסו גבך ונתצו רמתיך והפשׁיטו אותך בגדיך ולקחו כלי תפארתך והניחוך עירם ועריה׃
 • 40. והעלו עליך קהל ורגמו אותך באבן ובתקוך בחרבותם׃
 • 41. ושׂרפו בתיך באשׁ ועשׂו־בך שׁפטים לעיני נשׁים רבות והשׁבתיך מזונה וגם־אתנן לא תתני־עוד׃
 • 42. והנחתי חמתי בך וסרה קנאתי ממך ושׁקטתי ולא אכעס עוד׃
 • 43. יען אשׁר לא־זכרתי את־ימי נעוריך ותרגזי־לי בכל־אלה וגם־אני הא דרכך בראשׁ נתתי נאם אדני יהוה ולא עשׂיתי את־הזמה על כל־תועבתיך׃
 • 44. הנה כל־המשׁל עליך ימשׁל לאמר כאמה בתה׃
 • 45. בת־אמך את געלת אישׁה ובניה ואחות אחותך את אשׁר געלו אנשׁיהן ובניהן אמכן חתית ואביכן אמרי׃
 • 46. ואחותך הגדולה שׁמרון היא ובנותיה היושׁבת על־שׂמאולך ואחותך הקטנה ממך היושׁבת מימינך סדם ובנותיה׃
 • 47. ולא בדרכיהן הלכת ובתועבותיהן עשׂיתי כמעט קט ותשׁחתי מהן בכל־דרכיך׃
 • 48. חי־אני נאם אדני יהוה אם־עשׂתה סדם אחותך היא ובנותיה כאשׁר עשׂית את ובנותיך׃
 • 49. הנה־זה היה עון סדם אחותך גאון שׂבעת־לחם ושׁלות השׁקט היה לה ולבנותיה ויד־עני ואביון לא החזיקה׃
 • 50. ותגבהינה ותעשׂינה תועבה לפני ואסיר אתהן כאשׁר ראיתי׃
 • 51. ושׁמרון כחצי חטאתיך לא חטאה ותרבי את־תועבותיך מהנה ותצדקי את־אחותך בכל־תועבותיך אשׁר עשׂיתי׃
 • 52. גם־את שׂאי כלמתך אשׁר פללת לאחותך בחטאתיך אשׁר־התעבת מהן תצדקנה ממך וגם־את בושׁי ושׂאי כלמתך בצדקתך אחיותך׃
 • 53. ושׁבתי את־שׁביתהן את־שׁבית סדם ובנותיה ואת־שׁבית שׁמרון ובנותיה ושׁבית שׁביתיך בתוכהנה׃
 • 54. למען תשׂאי כלמתך ונכלמת מכל אשׁר עשׂית בנחמך אתן׃
 • 55. ואחותיך סדם ובנותיה תשׁבן לקדמתן ושׁמרון ובנותיה תשׁבן לקדמתן ואת ובנותיך תשׁבינה לקדמתכן׃
 • 56. ולוא היתה סדם אחותך לשׁמועה בפיך ביום גאוניך׃
 • 57. בטרם תגלה רעתך כמו עת חרפת בנות־ארם וכל־סביבותיה בנות פלשׁתים השׁאטות אותך מסביב׃
 • 58. את־זמתך ואת־תועבותיך את נשׂאתים נאם יהוה׃
 • 59. כי כה אמר אדני יהוה ועשׂית אותך כאשׁר עשׂית אשׁר־בזית אלה להפר ברית׃
 • 60. וזכרתי אני את־בריתי אותך בימי נעוריך והקמותי לך ברית עולם׃
 • 61. וזכרת את־דרכיך ונכלמת בקחתך את־אחותיך הגדלות ממך אל־הקטנות ממך ונתתי אתהן לך לבנות ולא מבריתך׃
 • 62. והקימותי אני את־בריתי אתך וידעת כי־אני יהוה׃
 • 63. למען תזכרי ובשׁת ולא יהיה־לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי־לך לכל־אשׁר עשׂית נאם אדני יהוה׃
أسفار الكتاب المقدس
أعلى