سفر صموئيل الأول - الأصحاح 25 | Hebrew Old Testament (Tanach)

 • 1. וימת שׁמואל ויקבצו כל־ישׂראל ויספדו־לו ויקברהו בביתו ברמה ויקם דוד וירד אל־מדבר פארן׃
 • 2. ואישׁ במעון ומעשׂהו בכרמל והאישׁ גדול מאד ולו צאן שׁלשׁת־אלפים ואלף עזים ויהי בגזז את־צאנו בכרמל׃
 • 3. ושׁם האישׁ נבל ושׁם אשׁתו אבגיל והאשׁה טובת־שׂכל ויפת תאר והאישׁ קשׁה ורע מעללים והוא כלבו׃
 • 4. וישׁמע דוד במדבר כי־גזז נבל את־צאנו׃
 • 5. וישׁלח דוד עשׂרה נערים ויאמר דוד לנערים עלו כרמלה ובאתם אל־נבל ושׁאלתם־לו בשׁמי לשׁלום׃
 • 6. ואמרתם כה לחי ואתה שׁלום וביתך שׁלום וכל אשׁר־לך שׁלום׃
 • 7. ועתה שׁמעתי כי גזזים לך עתה הרעים אשׁר־לך היו עמנו לא הכלמנום ולא־נפקד להם מאומה כל־ימי היותם בכרמל׃
 • 8. שׁאל את־נעריך ויגידו לך וימצאו הנערים חן בעיניך כי־על־יום טוב בנו תנה־נא את אשׁר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד׃
 • 9. ויבאו נערי דוד וידברו אל־נבל ככל־הדברים האלה בשׁם דוד וינוחו׃
 • 10. ויען נבל את־עבדי דוד ויאמר מי דוד ומי בן־ישׁי היום רבו עבדים המתפרצים אישׁ מפני אדניו׃
 • 11. ולקחתי את־לחמי ואת־מימי ואת טבחתי אשׁר טבחתי לגזזי ונתתי לאנשׁים אשׁר לא ידעתי אי מזה המה׃
 • 12. ויהפכו נערי־דוד לדרכם וישׁבו ויבאו ויגדו לו ככל הדברים האלה׃
 • 13. ויאמר דוד לאנשׁיו חגרו אישׁ את־חרבו ויחגרו אישׁ את־חרבו ויחגר גם־דוד את־חרבו ויעלו אחרי דוד כארבע מאות אישׁ ומאתים ישׁבו על־הכלים׃
 • 14. ולאביגיל אשׁת נבל הגיד נער־אחד מהנערים לאמר הנה שׁלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את־אדנינו ויעט בהם׃
 • 15. והאנשׁים טבים לנו מאד ולא הכלמנו ולא־פקדנו מאומה כל־ימי התהלכנו אתם בהיותנו בשׂדה׃
 • 16. חומה היו עלינו גם־לילה גם־יומם כל־ימי היותנו עמם רעים הצאן׃
 • 17. ועתה דעי וראי מה־תעשׂי כי־כלתה הרעה אל־אדנינו ועל כל־ביתו והוא בן־בליעל מדבר אליו׃
 • 18. ותמהר אבוגיל ותקח מאתים לחם ושׁנים נבלי־יין וחמשׁ צאן עשׂוות וחמשׁ סאים קלי ומאה צמקים ומאתים דבלים ותשׂם על־החמרים׃
 • 19. ותאמר לנעריה עברו לפני הנני אחריכם באה ולאישׁה נבל לא הגידה׃
 • 20. והיה היא רכבת על־החמור וירדת בסתר ההר והנה דוד ואנשׁיו ירדים לקראתה ותפגשׁ אתם׃
 • 21. ודוד אמר אך לשׁקר שׁמרתי את־כל־אשׁר לזה במדבר ולא־נפקד מכל־אשׁר־לו מאומה וישׁב־לי רעה תחת טובה׃
 • 22. כה־יעשׂה אלהים לאיבי דוד וכה יסיף אם־אשׁאיר מכל־אשׁר־לו עד־הבקר משׁתין בקיר׃
 • 23. ותרא אביגיל את־דוד ותמהר ותרד מעל החמור ותפל לאפי דוד על־פניה ותשׁתחו ארץ׃
 • 24. ותפל על־רגליו ותאמר בי־אני אדני העון ותדבר־נא אמתך באזניך ושׁמע את דברי אמתך׃
 • 25. אל־נא ישׂים אדני את־לבו אל־אישׁ הבליעל הזה על־נבל כי כשׁמו כן־הוא נבל שׁמו ונבלה עמו ואני אמתך לא ראיתי את־נערי אדני אשׁר שׁלחת׃
 • 26. ועתה אדני חי־יהוה וחי־נפשׁך אשׁר מנעך יהוה מבוא בדמים והושׁע ידך לך ועתה יהיו כנבל איביך והמבקשׁים אל־אדני רעה׃
 • 27. ועתה הברכה הזאת אשׁר־הביא שׁפחתך לאדני ונתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדני׃
 • 28. שׂא נא לפשׁע אמתך כי עשׂה־יעשׂה יהוה לאדני בית נאמן כי־מלחמות יהוה אדני נלחם ורעה לא־תמצא בך מימיך׃
 • 29. ויקם אדם לרדפך ולבקשׁ את־נפשׁך והיתה נפשׁ אדני צרורה בצרור החיים את יהוה אלהיך ואת נפשׁ איביך יקלענה בתוך כף הקלע׃
 • 30. והיה כי־יעשׂה יהוה לאדני ככל אשׁר־דבר את־הטובה עליך וצוך לנגיד על־ישׂראל׃
 • 31. ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשׁול לב לאדני ולשׁפך־דם חנם ולהושׁיע אדני לו והיטב יהוה לאדני וזכרת את־אמתך׃
 • 32. ויאמר דוד לאביגל ברוך יהוה אלהי ישׂראל אשׁר שׁלחך היום הזה לקראתי׃
 • 33. וברוך טעמך וברוכה את אשׁר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשׁע ידי לי׃
 • 34. ואולם חי־יהוה אלהי ישׂראל אשׁר מנעני מהרע אתך כי לולי מהרת ותבאתי לקראתי כי אם־נותר לנבל עד־אור הבקר משׁתין בקיר׃
 • 35. ויקח דוד מידה את אשׁר־הביאה לו ולה אמר עלי לשׁלום לביתך ראי שׁמעתי בקולך ואשׂא פניך׃
 • 36. ותבא אביגיל אל־נבל והנה־לו משׁתה בביתו כמשׁתה המלך ולב נבל טוב עליו והוא שׁכר עד־מאד ולא־הגידה לו דבר קטן וגדול עד־אור הבקר׃
 • 37. ויהי בבקר בצאת היין מנבל ותגד־לו אשׁתו את־הדברים האלה וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן׃
 • 38. ויהי כעשׂרת הימים ויגף יהוה את־נבל וימת׃
 • 39. וישׁמע דוד כי מת נבל ויאמר ברוך יהוה אשׁר רב את־ריב חרפתי מיד נבל ואת־עבדו חשׂך מרעה ואת רעת נבל השׁיב יהוה בראשׁו וישׁלח דוד וידבר באביגיל לקחתה לו לאשׁה׃
 • 40. ויבאו עבדי דוד אל־אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמר דוד שׁלחנו אליך לקחתך לו לאשׁה׃
 • 41. ותקם ותשׁתחו אפים ארצה ותאמר הנה אמתך לשׁפחה לרחץ רגלי עבדי אדני׃
 • 42. ותמהר ותקם אביגיל ותרכב על־החמור וחמשׁ נערתיה ההלכות לרגלה ותלך אחרי מלאכי דוד ותהי־לו לאשׁה׃
 • 43. ואת־אחינעם לקח דוד מיזרעאל ותהיין גם־שׁתיהן לו לנשׁים׃
 • 44. (25:43) ושׁאול נתן את־מיכל בתו אשׁת דוד לפלטי בן־לישׁ אשׁר מגלים׃
أسفار الكتاب المقدس
أعلى