سفر صموئيل الثاني - الأصحاح 19 | Hebrew Old Testament (Tanach)

 • 1. (19:2) ויגד ליואב הנה המלך בכה ויתאבל על־אבשׁלם׃
 • 2. (19:3) ותהי התשׁעה ביום ההוא לאבל לכל־העם כי־שׁמע העם ביום ההוא לאמר נעצב המלך על־בנו׃
 • 3. (19:4) ויתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר כאשׁר יתגנב העם הנכלמים בנוסם במלחמה׃
 • 4. (19:5) והמלך לאט את־פניו ויזעק המלך קול גדול בני אבשׁלום אבשׁלום בני בני׃
 • 5. (19:6) ויבא יואב אל־המלך הבית ויאמר הבשׁת היום את־פני כל־עבדיך הממלטים את־נפשׁך היום ואת נפשׁ בניך ובנתיך ונפשׁ נשׁיך ונפשׁ פלגשׁיך׃
 • 6. (19:7) לאהבה את־שׂנאיך ולשׂנא את־אהביך כי הגדת היום כי אין לך שׂרים ועבדים כי ידעתי היום כי לא אבשׁלום חי וכלנו היום מתים כי־אז ישׁר בעיניך׃
 • 7. (19:8) ועתה קום צא ודבר על־לב עבדיך כי ביהוה נשׁבעתי כי־אינך יוצא אם־ילין אישׁ אתך הלילה ורעה לך זאת מכל־הרעה אשׁר־באה עליך מנעריך עד־עתה׃
 • 8. (19:9) ויקם המלך וישׁב בשׁער ולכל־העם הגידו לאמר הנה המלך יושׁב בשׁער ויבא כל־העם לפני המלך וישׂראל נס אישׁ לאהליו׃
 • 9. (19:10) ויהי כל־העם נדון בכל־שׁבטי ישׂראל לאמר המלך הצילנו מכף איבינו והוא מלטנו מכף פלשׁתים ועתה ברח מן־הארץ מעל אבשׁלום׃
 • 10. (19:11) ואבשׁלום אשׁר משׁחנו עלינו מת במלחמה ועתה למה אתם מחרשׁים להשׁיב את־המלך׃
 • 11. (19:12) והמלך דוד שׁלח אל־צדוק ואל־אביתר הכהנים לאמר דברו אל־זקני יהודה לאמר למה תהיו אחרנים להשׁיב את־המלך אל־ביתו ודבר כל־ישׂראל בא אל־המלך אל־ביתו׃
 • 12. (19:13) אחי אתם עצמי ובשׂרי אתם ולמה תהיו אחרנים להשׁיב את־המלך׃
 • 13. (19:14) ולעמשׂא תמרו הלוא עצמי ובשׂרי אתה כה יעשׂה־לי אלהים וכה יוסיף אם־לא שׂר־צבא תהיה לפני כל־הימים תחת יואב׃
 • 14. (19:15) ויט את־לבב כל־אישׁ־יהודה כאישׁ אחד וישׁלחו אל־המלך שׁוב אתה וכל־עבדיך׃
 • 15. (19:16) וישׁב המלך ויבא עד־הירדן ויהודה בא הגלגלה ללכת לקראת המלך להעביר את־המלך את־הירדן׃
 • 16. (19:17) וימהר שׁמעי בן־גרא בן־הימיני אשׁר מבחורים וירד עם־אישׁ יהודה לקראת המלך דוד׃
 • 17. (19:18) ואלף אישׁ עמו מבנימן וציבא נער בית שׁאול וחמשׁת עשׂר בניו ועשׂרים עבדיו אתו וצלחו הירדן לפני המלך׃
 • 18. (19:19) ועברה העברה לעביר את־בית המלך ולעשׂות הטוב בעינו ושׁמעי בן־גרא נפל לפני המלך בעברו בירדן׃
 • 19. (19:20) ויאמר אל־המלך אל־יחשׁב־לי אדני עון ואל־תזכר את אשׁר העוה עבדך ביום אשׁר־יצא אדני־המלך מירושׁלם לשׂום המלך אל־לבו׃
 • 20. (19:21) כי ידע עבדך כי אני חטאתי והנה־באתי היום ראשׁון לכל־בית יוסף לרדת לקראת אדני המלך׃
 • 21. (19:22) ויען אבישׁי בן־צרויה ויאמר התחת זאת לא יומת שׁמעי כי קלל את־משׁיח יהוה׃
 • 22. (19:23) ויאמר דוד מה־לי ולכם בני צרויה כי־תהיו־לי היום לשׂטן היום יומת אישׁ בישׂראל כי הלוא ידעתי כי היום אני־מלך על־ישׂראל׃
 • 23. (19:24) ויאמר המלך אל־שׁמעי לא תמות וישׁבע לו המלך׃
 • 24. (19:25) ומפבשׁת בן־שׁאול ירד לקראת המלך ולא־עשׂה רגליו ולא־עשׂה שׂפמו ואת־בגדיו לא כבס למן־היום לכת המלך עד־היום אשׁר־בא בשׁלום׃
 • 25. (19:26) ויהי כי־בא ירושׁלם לקראת המלך ויאמר לו המלך למה לא־הלכת עמי מפיבשׁת׃
 • 26. (19:27) ויאמר אדני המלך עבדי רמני כי־אמר עבדך אחבשׁה־לי החמור וארכב עליה ואלך את־המלך כי פסח עבדך׃
 • 27. (19:28) וירגל בעבדך אל־אדני המלך ואדני המלך כמלאך האלהים ועשׂה הטוב בעיניך׃
 • 28. (19:29) כי לא היה כל־בית אבי כי אם־אנשׁי־מות לאדני המלך ותשׁת את־עבדך באכלי שׁלחנך ומה־ישׁ־לי עוד צדקה ולזעק עוד אל־המלך׃
 • 29. (19:30) ויאמר לו המלך למה תדבר עוד דבריך אמרתי אתה וציבא תחלקו את־השׂדה׃
 • 30. (19:31) ויאמר מפיבשׁת אל־המלך גם את־הכל יקח אחרי אשׁר־בא אדני המלך בשׁלום אל־ביתו׃
 • 31. (19:32) וברזלי הגלעדי ירד מרגלים ויעבר את־המלך הירדן לשׁלחו את־בירדן׃
 • 32. (19:33) וברזלי זקן מאד בן־שׁמנים שׁנה והוא־כלכל את־המלך בשׁיבתו במחנים כי־אישׁ גדול הוא מאד׃
 • 33. (19:34) ויאמר המלך אל־ברזלי אתה עבר אתי וכלכלתי אתך עמדי בירושׁלם׃
 • 34. (19:35) ויאמר ברזלי אל־המלך כמה ימי שׁני חיי כי־אעלה את־המלך ירושׁלם׃
 • 35. (19:36) בן־שׁמנים שׁנה אנכי היום האדע בין־טוב לרע אם־יטעם עבדך את־אשׁר אכל ואת־אשׁר אשׁתה אם־אשׁמע עוד בקול שׁרים ושׁרות ולמה יהיה עבדך עוד למשׂא אל־אדני המלך׃
 • 36. (19:37) כמעט יעבר עבדך את־הירדן את־המלך ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת׃
 • 37. (19:38) ישׁב־נא עבדך ואמת בעירי עם קבר אבי ואמי והנה עבדך כמהם יעבר עם־אדני המלך ועשׂה־לו את אשׁר־טוב בעיניך׃
 • 38. (19:39) ויאמר המלך אתי יעבר כמהם ואני אעשׂה־לו את־הטוב בעיניך וכל אשׁר־תבחר עלי אעשׂה־לך׃
 • 39. (19:40) ויעבר כל־העם את־הירדן והמלך עבר וישׁק המלך לברזלי ויברכהו וישׁב למקמו׃
 • 40. (19:41) ויעבר המלך הגלגלה וכמהן עבר עמו וכל־עם יהודה ויעברו את־המלך וגם חצי עם ישׂראל׃
 • 41. (19:42) והנה כל־אישׁ ישׂראל באים אל־המלך ויאמרו אל־המלך מדוע גנבוך אחינו אישׁ יהודה ויעברו את־המלך ואת־ביתו את־הירדן וכל־אנשׁי דוד עמו׃
 • 42. (19:43) ויען כל־אישׁ יהודה על־אישׁ ישׂראל כי־קרוב המלך אלי ולמה זה חרה לך על־הדבר הזה האכול אכלנו מן־המלך אם־נשׂאת נשׂא לנו׃
 • 43. (19:44) ויען אישׁ־ישׂראל את־אישׁ יהודה ויאמר עשׂר־ידות לי במלך וגם־בדוד אני ממך ומדוע הקלתני ולא־היה דברי ראשׁון לי להשׁיב את־מלכי ויקשׁ דבר־אישׁ יהודה מדבר אישׁ ישׂראל׃
أسفار الكتاب المقدس
أعلى