سفر إشعياء - الأصحاح 37 | Hebrew Old Testament (Tanach)

 • 1. ויהי כשׁמע המלך חזקיהו ויקרע את־בגדיו ויתכס בשׂק ויבא בית יהוה׃
 • 2. וישׁלח את־אליקים אשׁר־על־הבית ואת שׁבנא הסופר ואת זקני הכהנים מתכסים בשׂקים אל־ישׁעיהו בן־אמוץ הנביא׃
 • 3. ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום־צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד־משׁבר וכח אין ללדה׃
 • 4. אולי ישׁמע יהוה אלהיך את דברי רב־שׁקה אשׁר שׁלחו מלך־אשׁור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשׁר שׁמע יהוה אלהיך ונשׂאת תפלה בעד השׁארית הנמצאה׃
 • 5. ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל־ישׁעיהו׃
 • 6. ויאמר אליהם ישׁעיהו כה תאמרון אל־אדניכם כה אמר יהוה אל־תירא מפני הדברים אשׁר שׁמעת אשׁר גדפו נערי מלך־אשׁור אותי׃
 • 7. הנני נותן בו רוח ושׁמע שׁמועה ושׁב אל־ארצו והפלתיו בחרב בארצו׃
 • 8. וישׁב רב־שׁקה וימצא את־מלך אשׁור נלחם על־לבנה כי שׁמע כי נסע מלכישׁ׃
 • 9. וישׁמע על־תרהקה מלך־כושׁ לאמר יצא להלחם אתך וישׁמע וישׁלח מלאכים אל־חזקיהו לאמר׃
 • 10. כה תאמרון אל־חזקיהו מלך־יהודה לאמר אל־ישׁאך אלהיך אשׁר אתה בוטח בו לאמר לא תנתן ירושׁלם ביד מלך אשׁור׃
 • 11. הנה אתה שׁמעת אשׁר עשׂו מלכי אשׁור לכל־הארצות להחרימם ואתה תנצל׃
 • 12. ההצילו אותם אלהי הגוים אשׁר השׁחיתו אבותי את־גוזן ואת־חרן ורצף ובני־עדן אשׁר בתלשׂר׃
 • 13. איה מלך־חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרוים הנע ועוה׃
 • 14. ויקח חזקיהו את־הספרים מיד המלאכים ויקראהו ויעל בית יהוה ויפרשׂהו חזקיהו לפני יהוה׃
 • 15. ויתפלל חזקיהו אל־יהוה לאמר׃
 • 16. יהוה צבאות אלהי ישׂראל ישׁב הכרבים אתה־הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשׂית את־השׁמים ואת־הארץ׃
 • 17. הטה יהוה אזנך ושׁמע פקח יהוה עינך וראה ושׁמע את כל־דברי סנחריב אשׁר שׁלח לחרף אלהים חי׃
 • 18. אמנם יהוה החריבו מלכי אשׁור את־כל־הארצות ואת־ארצם׃
 • 19. ונתן את־אלהיהם באשׁ כי לא אלהים המה כי אם־מעשׂה ידי־אדם עץ ואבן ויאבדום׃
 • 20. ועתה יהוה אלהינו הושׁיענו מידו וידעו כל־ממלכות הארץ כי־אתה יהוה לבדך׃
 • 21. וישׁלח ישׁעיהו בן־אמוץ אל־חזקיהו לאמר כה־אמר יהוה אלהי ישׂראל אשׁר התפללת אלי אל־סנחריב מלך אשׁור׃
 • 22. זה הדבר אשׁר־דבר יהוה עליו בזה לך לעגה לך בתולת בת־ציון אחריך ראשׁ הניעה בת ירושׁלם׃
 • 23. את־מי חרפת וגדפת ועל־מי הרימותה קול ותשׂא מרום עיניך אל־קדושׁ ישׂראל׃
 • 24. ביד עבדיך חרפת אדני ותאמר ברב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחר ברשׁיו ואבוא מרום קצו יער כרמלו׃
 • 25. אני קרתי ושׁתיתי מים ואחרב בכף־פעמי כל יארי מצור׃
 • 26. הלוא־שׁמעת למרחוק אותה עשׂיתי מימי קדם ויצרתיה עתה הבאתיה ותהי להשׁאות גלים נצים ערים בצרות׃
 • 27. וישׁביהן קצרי־יד חתו ובשׁו היו עשׂב שׂדה וירק דשׁא חציר גגות ושׁדמה לפני קמה׃
 • 28. ושׁבתך וצאתך ובואך ידעתי ואת התרגזך אלי׃
 • 29. יען התרגזך אלי ושׁאננך עלה באזני ושׂמתי חחי באפך ומתגי בשׂפתיך והשׁיבתיך בדרך אשׁר־באת בה׃
 • 30. וזה־לך האות אכול השׁנה ספיח ובשׁנה השׁנית שׁחיס ובשׁנה השׁלישׁית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכול פרים׃
 • 31. ויספה פליטת בית־יהודה הנשׁארה שׁרשׁ למטה ועשׂה פרי למעלה׃
 • 32. כי מירושׁלם תצא שׁארית ופליטה מהר ציון קנאת יהוה צבאות תעשׂה־זאת׃
 • 33. לכן כה־אמר יהוה אל־מלך אשׁור לא יבוא אל־העיר הזאת ולא־יורה שׁם חץ ולא־יקדמנה מגן ולא־ישׁפך עליה סללה׃
 • 34. בדרך אשׁר־בא בה ישׁוב ואל־העיר הזאת לא יבוא נאם־יהוה׃
 • 35. וגנותי על־העיר הזאת להושׁיעה למעני ולמען דוד עבדי׃
 • 36. ויצא מלאך יהוה ויכה במחנה אשׁור מאה ושׁמנים וחמשׁה אלף וישׁכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים׃
 • 37. ויסע וילך וישׁב סנחריב מלך־אשׁור וישׁב בנינוה׃
 • 38. ויהי הוא משׁתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושׂראצר בניו הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר־חדן בנו תחתיו׃
أسفار الكتاب المقدس
أعلى