سفر التثنية - الأصحاح 1 | Hebrew Old Testament (Tanach)

 • 1. אלה הדברים אשׁר דבר משׁה אל־כל־ישׂראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין־פארן ובין־תפל ולבן וחצרת ודי זהב׃
 • 2. אחד עשׂר יום מחרב דרך הר־שׂעיר עד קדשׁ ברנע׃
 • 3. ויהי בארבעים שׁנה בעשׁתי־עשׂר חדשׁ באחד לחדשׁ דבר משׁה אל־בני ישׂראל ככל אשׁר צוה יהוה אתו אלהם׃
 • 4. אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשׁר יושׁב בחשׁבון ואת עוג מלך הבשׁן אשׁר־יושׁב בעשׁתרת באדרעי׃
 • 5. בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משׁה באר את־התורה הזאת לאמר׃
 • 6. יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב־לכם שׁבת בהר הזה׃
 • 7. פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל־כל־שׁכניו בערבה בהר ובשׁפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד־הנהר הגדל נהר־פרת׃
 • 8. ראה נתתי לפניכם את־הארץ באו ורשׁו את־הארץ אשׁר נשׁבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם׃
 • 9. ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא־אוכל לבדי שׂאת אתכם׃
 • 10. יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השׁמים לרב׃
 • 11. יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשׁר דבר לכם׃
 • 12. איכה אשׂא לבדי טרחכם ומשׂאכם וריבכם׃
 • 13. הבו לכם אנשׁים חכמים ונבנים וידעים לשׁבטיכם ואשׂימם בראשׁיכם׃
 • 14. ותענו אתי ותאמרו טוב־הדבר אשׁר־דברת לעשׂות׃
 • 15. ואקח את־ראשׁי שׁבטיכם אנשׁים חכמים וידעים ואתן אותם ראשׁים עליכם שׂרי אלפים ושׂרי מאות ושׂרי חמשׁים ושׂרי עשׂרת ושׁטרים לשׁבטיכם׃
 • 16. ואצוה את־שׁפטיכם בעת ההוא לאמר שׁמע בין־אחיכם ושׁפטתם צדק בין־אישׁ ובין־אחיו ובין גרו׃
 • 17. לא־תכירו פנים במשׁפט כקטן כגדל תשׁמעון לא תגורו מפני־אישׁ כי המשׁפט לאלהים הוא והדבר אשׁר יקשׁה מכם תקרבון אלי ושׁמעתיו׃
 • 18. ואצוה אתכם בעת ההוא את כל־הדברים אשׁר תעשׂון׃
 • 19. ונסע מחרב ונלך את כל־המדבר הגדול והנורא ההוא אשׁר ראיתם דרך הר האמרי כאשׁר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדשׁ ברנע׃
 • 20. ואמר אלכם באתם עד־הר האמרי אשׁר־יהוה אלהינו נתן לנו׃
 • 21. ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את־הארץ עלה רשׁ כאשׁר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל־תירא ואל־תחת׃
 • 22. ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשׁלחה אנשׁים לפנינו ויחפרו־לנו את־הארץ וישׁבו אתנו דבר את־הדרך אשׁר נעלה־בה ואת הערים אשׁר נבא אליהן׃
 • 23. וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שׁנים עשׂר אנשׁים אישׁ אחד לשׁבט׃
 • 24. ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד־נחל אשׁכל וירגלו אתה׃
 • 25. ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישׁבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשׁר־יהוה אלהינו נתן לנו׃
 • 26. ולא אביתם לעלת ותמרו את־פי יהוה אלהיכם׃
 • 27. ותרגנו באהליכם ותאמרו בשׂנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשׁמידנו׃
 • 28. אנה אנחנו עלים אחינו המסו את־לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשׁמים וגם־בני ענקים ראינו שׁם׃
 • 29. ואמר אלכם לא־תערצון ולא־תיראון מהם׃
 • 30. יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשׁר עשׂה אתכם במצרים לעיניכם׃
 • 31. ובמדבר אשׁר ראית אשׁר נשׂאך יהוה אלהיך כאשׁר ישׂא־אישׁ את־בנו בכל־הדרך אשׁר הלכתם עד־באכם עד־המקום הזה׃
 • 32. ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם׃
 • 33. ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באשׁ לילה לראתכם בדרך אשׁר תלכו־בה ובענן יומם׃
 • 34. וישׁמע יהוה את־קול דבריכם ויקצף וישׁבע לאמר׃
 • 35. אם־יראה אישׁ באנשׁים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשׁר נשׁבעתי לתת לאבתיכם׃
 • 36. זולתי כלב בן־יפנה הוא יראנה ולו־אתן את־הארץ אשׁר דרך־בה ולבניו יען אשׁר מלא אחרי יהוה׃
 • 37. גם־בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם־אתה לא־תבא שׁם׃
 • 38. יהושׁע בן־נון העמד לפניך הוא יבא שׁמה אתו חזק כי־הוא ינחלנה את־ישׂראל׃
 • 39. וטפכם אשׁר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשׁר לא־ידעו היום טוב ורע המה יבאו שׁמה ולהם אתננה והם יירשׁוה׃
 • 40. ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים־סוף׃
 • 41. ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשׁר־צונו יהוה אלהינו ותחגרו אישׁ את־כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה׃
 • 42. ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא־תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם׃
 • 43. ואדבר אליכם ולא שׁמעתם ותמרו את־פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה׃
 • 44. ויצא האמרי הישׁב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשׁר תעשׂינה הדברים ויכתו אתכם בשׂעיר עד־חרמה׃
 • 45. ותשׁבו ותבכו לפני יהוה ולא־שׁמע יהוה בקלכם ולא האזין אליכם׃
 • 46. ותשׁבו בקדשׁ ימים רבים כימים אשׁר ישׁבתם׃
أسفار الكتاب المقدس
أعلى